Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin zespołu tanecznego Mażoretki

Czcionka:

Regulamin Zespołu Tanecznego Mażoretki „Delicje” Niechlów

1. Zespół Taneczny Mażoretki „Delicje” wchodzi w struktury Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Siedzibą zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9 , 56-215 Niechlów,    tel. 65  544 21 95
3. Zespół „Delicje” jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież gminy Niechlów.
4. Kierownictwo zespołu stanowią: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz powołani przez niego instruktor/instruktorzy i choreograf/choreografowie.


I Cele działalności zespołu
1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9. Godne reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz zespołu „Delicje” w kraju i za granicą.
10. Promowanie gminy Niechlów w kraju i za granicą.
11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów a tym samym i osiągnięć artystycznych.
12. Nauka przez zabawę oraz umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów.

II Zajęcia zespołu
Zajęcia taneczne trwające od  60 minut do 2,5 godzin w zależności od kategorii wiekowej obejmują:
1. naukę pracy z pałeczką (tzw. Twirling) , flagą, pomponami i innymi rekwizytami
2. naukę tańca mażoretkowego oraz poszczególnych układów choreograficznych,
3. balet, poznanie różnych form tanecznych oraz muzyki,
4. akrobatykę, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.


III Nabór do zespołu
Główny nabór do zespołu odbywa się raz w roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do zespołu w innym terminie decyduje kierownictwo zespołu. Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej, a także spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołu decyduje instruktor/ instruktorzy


IV Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. Chęć rozwijania zainteresowań tanecznych
2. Dobra prezencja i koordynacja ruchowa
3. Poczucie rytmu
4. Umiejętność koncentracji na zajęciach
5. Wykazanie poczynionych na zajęciach postępów
6. Odpowiednie zachowanie, tolerancja
7. Umiejętność pracy w grupie
8. Wymagany na zajęciach strój i uczesanie tj. czarne baletki, czarne legginsy, koszulka czarna z logo lub, fuksja (zależnie od ustaleń), uczesanie w kok. Mażoretka nie może mieć na sobie biżuterii.


V Prawa członków Zespołu „Delicje”:
1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół i dla zespołu
2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu, skład osobowy oraz repertuar ustala kierownictwo zespołu).
3. Korzystanie z kostiumów scenicznych w czasie występów, które są własnością Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.                                                                                                                            
5.Mażoretka  może skorzystać z kostiumu scenicznego za wiedzą i zgodą instruktora i Dyrekcji G.O.K. po uprzednim zatwierdzeniu odpowiedniego poziomu artystycznego choreografii.                                                                                                                                                                                                                                                       6. Mażoretka ma prawo do prezentowania swoich umiejętności artystycznych na różnego rodzaju imprezach za wiedzą i zgodą Instruktora i Dyrekcji G.O.K. nie może jednak korzystać z gotowych sekwencji choreografii, które są własnością G.O.K.

 


VI Obowiązki członków Zespołu „Delicje”:
1. Obowiązkiem członka zespołu jest być obecnym na próbach i koncertach.
2. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołu: próby, koncerty, warsztaty, konkursy i festiwale.
3. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny ( praca z rekwizytem w domu, prawą i lewą ręką).
4. Dbać o estetykę stroju i uczesania.
5. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
6. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
7. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne koszulki, oraz wszelkie rekwizyty.
8. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/rekwizytu.
9. Po każdym koncercie oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez kierownika zespołu.
10. Wnosić opłaty za każdy miesiąc. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołu, nie za uczestnictwo w zajęciach.
11. Wykonywać polecenia instruktorów i pracowników GOK
13. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.


VII Zasady porządkowe na zajęciach
Podczas trwania zajęć oraz w czasie przerw zabrania się:
1. przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz słodkich napojów
2. korzystania z telefonów komórkowych
3. opuszczania sali zajęć bez zgody i wiedzy instruktora
4. używania wulgarnych słów
5. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów
6. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.                                                                                                                                                                  7.Rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia powinni dopilnować aby dziecko przebrało  się w szatni a nie w Sali zajęć.                                                                           8.Uczestniczki, które przyszły przed godziną swoich zajęć powinny w ciszy zaczekać na próbę w holu (dozwolone jest wejście wyłącznie za zgodą trenerki).                                                                                                                                                                                                                                                       9. Rodzice, którzy odbierają swoje dzieci powinni zaczekać na zakończenie zajęć w holu, aby nie powodować nadmiernego rozpraszania dzieci.

 


VIII Rezygnacja z zajęć
Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora przynajmniej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

IX Nieobecność na zajęciach
Każda nieobecność ( choroba, wypadek losowy) musi być wcześniej zgłoszona i usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwiona nieobecność na czterech kolejnych zajęciach powoduje wykreślenie z listy.                                                                                                                                                                                                                               1.Nieobecność 30% uczestniczek poszczególnych grup na próbie przed planowanym występem skutkuje odwołaniem występu dla całej grupy.                                                                                                                                                                                                                                                      2.Duża ilość absencji na zajęciach może skutkować wykluczeniem z podstawowego składu do choreografii ( tancerka zostaje rezerwową).


X Zasady wyjazdów zagranicznych
Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu na arenie międzynarodowej. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Odpowiednie zachowanie.
5. Dobry stan zdrowia.
Listę kandydatów na wyjazd ustala instruktor. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.


XI
Ze względu na ograniczenie wiekowe i zmianę miejsca nauki, każdy członek odchodzący z najstarszej grupy zostaje oficjalnie pożegnany zarówno przez kierownictwo zespołu jak i przez pozostałych członków.


XII Konsekwencje

Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołu może być ukarany:
1. Upomnieniem ustnym i wezwaniem rodziców
2. Ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych
3. Skreśleniem z listy członków zespołów.                                                                                                                                                                                                                                                 4.Za 3 spóźnienia mażoretka otrzyma „żółtą kartkę”                                                                                                                                                                                    5.Za nieusprawiedliwioną nieobecność na koncercie mażoretka  otrzyma „żółtą kartkę”                                                                                                                                      6. Otrzymanie dwóch „żółtych kartek” skutkuje skreśleniem z listy członków zespołu.                                                                                                                                       7. Mażoretka, która pojawi się w brudnym, uszkodzonym lub niekompletnym stroju na występie może zostać do niego niedopuszczona.                                                                                                                            XIII
Kwestie sporne nie wynikające z postanowień regulaminu rozstrzyga Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny